1. ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือทางบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี โดยผู้ซื้อสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน โดยมีเงื่อนไขตามนี้
  – การซื้อสินค้าที่หน้าสาขา สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน โดยถือตามวันที่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเป็นหลัก
  – การซื้อสินค้าออนไลน์ Nextplay Website / Lazada / Shopee สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยถือตามวันที่ที่มีการรับสินค้าตามระบบของช่องทางการซื้อขายต่างๆเป็นหลัก
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า สินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกัน สีเดียวกันเท่านั้น โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนหรือเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100% และสินค้าจะต้องถูกส่งคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยครบถ้วน ถ้าหากว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมาสภาพไม่สมบูรณ์ 100% หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้รับความเสียหาย ฉีกขาดและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ขาดหาย หรือชำรุด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และจะจัดส่งสินค้าดังกล่าวคืนให้ทางผู้ซื้อภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่ ที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ และ ในกรณีที่สินค้ามีสภาพชำรุดเสียหายที่เกิดจากการการกระทำของผู้ซื้อเอง อาทิเช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น (ถึงแม้จะอยู่ในระยะเวลา 7 วันก็ตาม)
 3. การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ได้รับคืนจากทางผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้จะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้า โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (66)2491-4564 ต่อ 1096
 4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าทดแทน หรือเป็นสินค้ารุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าของเดิม ทางผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ซื้อเพื่อรับทราบและยืนยันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าทุกครั้ง ถ้ากรณีที่ไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ผู้ซื้อได้สั่งซื้อไปได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในกรณีที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ซื้อเอง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. หากผู้ซื้อรับสินค้าไปเกิน 7 วัน (โดยถือตามเงื่อนไขของการซื้อสินค้าตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ.1 เป็นหลัก) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หรือคืนเงินทุกกรณี ผู้ซื้อสามารถติดต่อโดยตรงในเรื่องการรับประกันสินค้ากับทางแบรนสินค้านั้นๆที่ท่านได้ซื้อไป
 7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า