• รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี, 2 ปี หรือมากกว่า ตามประเภทสินค้าและตามนโยบายของผู้ผลิตหรือแบรนด์นั้นๆ นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จ
  • ระยะเวลาในการรับประกันขึ้นอยู่กับนโยบายการให้ประกันของผู้ผลิตหรือแบรนด์นั้นๆ
  • รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตหรือแบรนด์ ตามรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
  • การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไข การรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า